سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۶)

سمینار مذکور در ابتدا با برگزاری سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گردیده سپس دکتر نبی فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیام رییس جمهور حامد کرزی را به خوانش گرفته و گفت : ما به میراث های فرهنگی برادران نورستانی خویش افتخار می کنیم و به خاطر حفظ و نگهداشت آن خود را مکلف می دانیم
عکس ۱:مراسم برگزاری سرود ملی نفر سوم از سمت راست تصویر دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان-نفر پنجم بعد از وزیر اطلاعات و فرهنگ آقای ابراهیم درویشی مهمان ویژه سمینار از جمهوری اسلامی ایران

661

مراسم خوانش پیام ریاست جمهوری محترم حامد کرزی توسط معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دکتر غلام نبی فراهی

66