ابراهیم درویشی (مسافرت به پنجشیر افغانستان)

ابراهیم درویشی و محترم فضل کریم کریمی مسافرت به پنجشیر افغانستان

ابراهیم درویشی به همراه استاد فرید الله نورستانی بر سر مزار قهرمان ملی افغانستان سردار شهید احمد شاه مسعود