معرفی شخصیت های نورستانی (2)

از سمت چپ به راست : جناب دکتر احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان – ابراهیم درویشی در حضور ایشان
دکتر احمد یوسف نورستانی فرزند احمد خان نورستانی از بزرگان نورستان بوده و دارای دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین دکترای مردم شناسی از کشور آمریکا می باشد ایشان از شخصیت های بزرگ و برجسته نورستانی در سطح جهانی و بین المللی است در دوره ریاست جمهوری آقای حامد کرزی به ترتیب ایشان وزیر محیط زیست سپس مشاور رییس جمهور و سخن گوی دولت سپس معاون وزارت دفاع و در حال حاضر رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می باشند و ضمن مشاغل سیاسی که دارند در سطح فرهنگی خدمات بسیاری را برای معرفی فرهنگ آریایی قوم نورستانی در سطح بین المللی انجام می دهند

6