معرفی شخصیت های نورستانی (3)

از شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی نورستانی جناب دکتر سمیع الله تازه نورستانی می باشند ایشان دارای دکترای مردم شناسی و در دوره ریاست جمهوری دکتر نجیب الله مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت بوده اند سمت کنونی ایشان ریاست اداره انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می باشد همچنین ایشان ده ها تألیف و کتاب های بین المللی به زبان های خارجی و فارسی در معرفی تنها قوم اصیل آریایی آسیا یعنی مردم نورستان دارند که در سطح جهانی دارای اعتبار می باشد
در این تصویر آقای ابراهیم درویشی از کشور جمهوری اسلامی ایران را در حضور ایشان می بینید

4از راست به چپ :
دکتر سمیع الله تازه نورستانی
ابراهیم درویشی
دکتر احمد یوسف نورستانی
در ساختمان شورای قبایل نورستانی (کابل-افغانستان)

3