استاد ابراهیم درویشی به همراه برخی از بزرگان طایفه خود از نورستان مشرقی

از چپ به راست:
ژنرال شمس الرحمان نورستانی
ابراهیم درویشی
شیراقا نورستانی محقق و روزنامه نگار

11

جناب فضل الرحمان خان نورستانی رییس اداره تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) استان نورستان

1544339_1377490815866009_5487904198428743228_n