اهدای تقدیر نامه توسط ریاست محترم مجتمع نورستانیان به استاد ابراهیم درویشی

اهدای تقدیر نامه توسط ریاست محترم مجتمع نورستانیان به استاد ابراهیم درویشی