سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۴)

در بخش نخست این مقاله به ریشه ها و علل تاریخی مهاجرت قبیله خنار که از تیره قوم کام نورستان می باشند اشاره شد در بخش دوم کوچ و مهاجرت قوم پریجایی هندوکش از دره پریج نورستان مرکزی به مازندران در حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ سال پیش را مورد بررسی قرار داد و در بخش سوم مقاله کوچ ومهاجرت اقوام پرچی یا پراچی افغانستان به مازندران ایران در زمانه های باستان را بررسی کرده است

1531544_1377465732535184_410281298970313927_n