سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۸)

در بخش بعدی سمینار حاجی محمد عارف خان نورستانی رییس انجمن قومی نورستانیان ضمن خوش آمد گویی به مهمانان پیامی از طرف انجمن قومی مذکور به خوانش گرفت

1964893_1379088929039531_22776168786954189_n

پروفسور کبیر رنجبر سخنران بخش بعدی سمینار مقاله ای را تحت عنوان (نظام اجتماعی اقتصادی نورستان قبل از اسلام) به خوانش گرفتند.

1975179_1379089272372830_1839594154266775415_n